'Menu główne', 'chp_bottom_menu' => 'Menu na dole strony' ); register_nav_menus($menus); register_sidebar(array( 'name' => 'Stopka strony - adres', 'id' => 'page-footer', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

' )); register_sidebar(array( 'name' => 'Pod głównym menu', 'id' => 'page-under-menu', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

' )); } include('chatkapuchatka_menu_walker.php'); function chp_homepage_posts($query) { if ( $query->is_home() && $query->is_main_query() ) { $query->set('cat', 1); } } add_action( 'pre_get_posts', 'chp_homepage_posts' );

Dyrektor:

mgr Donata Nieć Jaremska

Nauczyciele Wychowawcy:

Grupa I

mgr Monika Lissowska

Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła kierunek Pedagogika opiekuńczo – wychowawczą oraz studia podyplomowe w zakresie: Terapii psychopedagogicznej, Pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem oraz Oligofrenopedagogiki.

W swojej karierze zawodowej ukończyła wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m.in. Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej w pracy z przedszkolakami, Wielozmysłowe poznanie na pierwszych etapach edukacji, Tańce dla najmłodszych, Gry i zabawy muzyczne wg idei C. Orffa,  Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami w różnych sferach: emocjonalno – społecznej, intelektualnej, ruchowej.

Jest osobą otwartą, ciepłą, cierpliwą i wyrozumiałą, łatwo nawiązującą kontakty z ludźmi, a zwłaszcza z dziećmi. Interesuje się przyrodą i sztuką.  Lubi czytać książki, słuchać muzyki, wędrówki po górach.

mgr Kinga Śmiłek

Jest  absolwentką studiów dziennych magisterskich z zakresu Pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika) na     Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  Studium Terapii Przez Sztukę w Teatrze Ludowym w Krakowie, Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, Logopedii oraz licznych kursów i warsztatów  m.in. z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu – metoda opcji i inne, alternatywnych i wspomagających metod komunikacji –  AAC, Makaton – program rozwoju komunikacji, Metody Ruchu rozwijającego W. Sherborrne,  wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju .

Prywatnie wielbicielka sportów wszelakich, a szczególnie wspinaczki wysokogórskiej.

Nauczyciel wspomagający: mgr Małgorzata Kamińska

Nauczyciel kontraktowy. Jest absolwentką pedagogiki specjalnej- studia licencjackie oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej- studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie . Ponadto jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu administracji publicznej. Stale doskonali się poprzez aktywne uczestnictwo w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach.

Pomoc wychowawcy : Marta Dzik-Kurluk

Grupa II

mgr Anna Hończak – Dziubina

mgr Anna Siatko

Nauczyciel mianowany.
Studia pedagogiczne odbyła najpierw w WSH-P w Sandomierzu (pedagogika specjalna: oligofrenopedagogika), potem na UP im KEN w Krakowie (pedagogika rewalidacyjna, specjalizacja: oligofrenopedagogika). Kontynuowała naukę na studiach podyplomowych w WSP im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła wiele kursów i warsztatów, m. in. z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC, TUS, Makaton- program rozwoju komunikacji oraz innych związanych ze specyfiką pracy w grupie integracyjnej (Pedagogika Zabawy, Weronika Sherborne, Numicon).
Interesuje się fotografią, literaturą, muzyka i śpiewem.
Prywatnie jest szczęśliwa mamą z zamiłowaniem i pasją kulinarną.

Nauczyciel wspomagający: mgr Beata Bieda

est absolwentką studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej nauczycielskiej kwalifikacyjnej w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i sztuki oraz studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Pedagogicznym im KEN w Krakowie.
Ukończyła wiele kursów i warsztatów, między innymi:
– Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień prowadzony przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,
– Kurs Doskonalący I stopnia z zakresu Biblioterapii prowadzony przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutów, Wrocław,
– Kurs Kompetencje Społeczne Nauczycieli, prowadzone przez SPPP w Krakowie
– Szkolenie „Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z autyzmem?”
– Szkolenie „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka”
– Szkolenie „Muzyka i ruch w pracy z małymi dziećmi”
– Szkolenie „Animacja zabaw integracyjnych oraz tańców dla grupy”
– Warsztaty „Emisja i Higiena głosu dla nauczycieli”
– Szkolenie w zakresie BHP i Ppoż.
Z zamiłowania i zawodowego wykształcenia utalentowana krawcowa i projektantka. Autorka wielu kostiumów wykorzystywanych podczas naszych występów teatralnych.

 

Grupa III

mgr Mariola Lisowska – Jagła

Jest absolwentką pięcioletnich studiów dziennych magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku pedagogika
w zakresie Pedagogika Specjalna o specjalizacji oligofrenopedagogika i pięcioletnich studiów dziennych magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie na kierunku Wychowanie Plastyczne oraz studiów podyplomowych na Akademii „Ignatianum” w Krakowie na wydziale pedagogicznym w zakresie Edukacji Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą w Ośrodku Doskonalenia ustawicznego „CENTRUM IB” w Krakowie. Obecnie kończy kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii pedagogicznej w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Jest nauczycielem mianowanym.Ukończyła kursy, szkolenia m.in.:
-Kurs „Zabawy muzyczno – plastyczne we wczesnej edukacji” – Akademia Edukacji
-Kurs „Przedszkole i rodzice – indywidualny model partnerskiej współpracy i komunikacji” – Akademia Edukacji
-Kurs origami i kaligrafii – Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA
-Kurs „Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem” – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
-Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się AAC cz.1 – Centrum Zabawy i Edukacji PESTKA
-Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się AAC cz.2 – Centrum Zabawy i Edukacji PESTKA
-Kurs wychowawcy w placówkach wypoczynku – KRAK – WIS
-Kurs kierownika kolonii – Biuro Turystyczne Gaudeamus
-Kurs kierownika wycieczek szkolnych – Biuro Turystyczne Gaudeamus
-Pomóż dzieciom poznać świat – warsztaty doskonalące dla osób pracujących
z dziećmi głuchoniewidomymi
-Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień – Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
-Kurs MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji PRKM
-Szkolenie – Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne oraz pierwsza pomoc w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i niemowląt
-Kurs Metody Dobrego Startu – Polskie Towarzystwo Dysleksji
-„Wiosenne inspiracje – wykorzystywanie edukacji przez ruch w pracy z dzieckiem” – System EPR
-Kurs 3 – modułowy Terapia behawioralna w teorii i praktyce – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
-Szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ – Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison

Nauczyciel wspomagający: mgr Katarzyna Seweryn

Posiada kwalifikacje zawodowe z obsługi ruchu turystycznego oraz hotelarstwa. Jest absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności: edukacja
i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o specjalizacji: nauczycielskiej.Ukończyła kursy i szkolenia m.in.:
-Szkolenie ,,Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się,” warsztaty ,,Emisji i higieny głosu’’
-Kurs ,,Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem”- Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
-Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień
-Kurs wychowawców- opiekunów dzieci i młodzieży
-Kurs ,,MAKATON”- Program Rozwoju Komunikacji PRKM
-Zajęcia warsztatowe: ,,Wiosenne inspiracje- wykorzystywanie edukacji przez ruch w pracy z dzieckiem”

Specjaliści

mgr Monika Tomczyk- psycholog

Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wolontariatów środowiskowych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w przedszkolu specjalnym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jako asystent w przedszkolach integracyjnych. Ukończyła liczne kursy m.in.: TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, szkolenia z zakresu Komunikacji Alternatywnej i wspomagającej (AAC, MAKATON). Współpracuje również z innymi placówkami wspierającymi dzieci, młodzież oraz dorosłych na terenie Krakowa.

Prywatnie jest rowerzystką z zamiłowania oraz ze względów praktycznych. Hobbystycznie realizuje się śpiewając w zespole wokalnym.

mgr Marta Marszałek – logopeda

Jest absolwentką Filologii polskiej w zakresie logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, a obecnie jest doktorantką Wydziału Polonistyki UJ.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej .W latach 2006-2007 współpracowała w  The National Autistic Society w Londynie. Zajmuje się  terapią logopedyczną dzieci z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, alalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy oraz z ryzyka dysleksji. Jest autorką wielu publikacji naukowych m.in. Rozumienie znaczeń słów przez dzieci z zespołem Downa. Analiza przykładów, [w:] „Nowa Logopedia” t.1 pt. „Zagadnienia mowy i myślenia”, Kraków, 2010

mgr Anna Broniewicz – fizjoterapeuta

Jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie z zakresu Fizjoterapia

Księgowa

Joanna Flaga

Pracownicy obsługi

Marcin Strączek – kucharz

Agnieszka Solecka-Babrzymąka – pomoc kucharza