Rekrutacja

Dysponujemy dwoma miejscami dla dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera lub ze sprzężoną niepełnosprawnością. Zapraszamy do kontaktu!
Harmonogram rekrutacji:

W przypadku kontynuacji edukacji przedszkolnej:

 • składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu; do 26.02.2018

W przypadku postępowania rekrutacyjnego:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; od 01.03.2018 do 30.03.2018
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola; od 03.04.2018 do 07.04.2018
 • Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 07.04.2018
 • Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru przedszkola, podpisanie umowy; 07.04.2018 do 14.04.2018
 • Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych; 19.04.2018
 • Postępowanie uzupełniające; od 19.04.2018 do 24.04.2018

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty:

Lp. Kryterium rekrutacyjne Wymagany dokument Punkty
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej Oświadczenie o wielodzietności kandydata  100
2. Niepełnosprawność  rodziców kandydata (przynajmniej jednego) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne  100
3. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne  100
4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1.      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu
2.      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego   rodzicem
 100
5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)  100

 

Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz ich wartość:

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola./td>

6
2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jest pierwsze na liście wybranych przedszkoli. 5
3. Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków. 4
4. Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola. 3
5. Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola. 2
6. Dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 1

RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ INFORMACYJNĄ

Rodziców zainteresowanych obserwacją zajęć lub rozmową z wychowawcami i psychologiem, szczególnie rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie się na spotkanie.

Proszę osobiście odebrać Kartę Zgłoszenia oraz Ankietę dla Rodziców albo pobrać je tutaj.

Wypełnione dokumenty proszę przynieść do sekretariatu przedszkola do 31 marca bieżącego roku.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy dziecka niepełnosprawnego konieczne jest telefoniczne uzgodnienie spotkania z psychologiem (tel.12 637 25 02 w godz. 8.00 – 14.00).

Proszę przynieść na to spotkanie:

 • opinię psychologiczną, pedagogiczną lub/i logopedyczną dziecka
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • pantofle dla dziecka

W Chatce Puchatka oferujemy pomoc dzieciom z:

  • autyzmem,
  •  zespołem Aspergera,
  • zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi,
  • upośledzeniem umysłowym,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • sprzężonymi zaburzeniami rozwoju,
  • zaburzeniami mowy i komunikacji,
  • inne – prosimy o konsultację.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, ale przyjmiemy tylko tyle nowych dzieci ile będziemy mieć wolnych miejsc – w zależności od liczby dzieci odchodzących do szkół. W każdej grupie integracyjnej mamy 15 miejsc (w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych). Do grupy adaptacyjnej przyjmujemy 6 dzieci.

Informujemy, że fakt złożenia karty nie oznacza jeszcze przyjęcia do przedszkola. Wyniki posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej znane będą na początku kwietnia, lista przyjętych dzieci będzie wywieszona, można również do nas telefonować w tej sprawie. Rodziców chętnych do poznania przedszkola oraz pracujących w nim specjalistów zapraszamy po telefonicznym ustaleniu terminu.