'Menu główne', 'chp_bottom_menu' => 'Menu na dole strony' ); register_nav_menus($menus); register_sidebar(array( 'name' => 'Stopka strony - adres', 'id' => 'page-footer', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

' )); register_sidebar(array( 'name' => 'Pod głównym menu', 'id' => 'page-under-menu', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

' )); } include('chatkapuchatka_menu_walker.php'); function chp_homepage_posts($query) { if ( $query->is_home() && $query->is_main_query() ) { $query->set('cat', 1); } } add_action( 'pre_get_posts', 'chp_homepage_posts' );

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji:

W przypadku kontynuacji edukacji przedszkolnej:

W przypadku postępowania rekrutacyjnego:

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty:

Lp. Kryterium rekrutacyjne Wymagany dokument Punkty
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej Oświadczenie o wielodzietności kandydata  100
2. Niepełnosprawność  rodziców kandydata (przynajmniej jednego) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne  100
3. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne  100
4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1.      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu
2.      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego   rodzicem
 100
5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)  100

 

Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz ich wartość:

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

50
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola. 25
2. Dzieci skierowane do przedszkola przez TPD 20
3. Wniosek dotyczy dziecka w wieku 4 lub 5 lat. 4

RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ INFORMACYJNĄ

Rodziców zainteresowanych obserwacją zajęć lub rozmową z wychowawcami i psychologiem, szczególnie rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie się na spotkanie.

Proszę osobiście odebrać Kartę Zgłoszenia oraz Ankietę dla Rodziców albo pobrać je tutaj.

Wypełnione dokumenty proszę przynieść do sekretariatu przedszkola do 31 marca bieżącego roku.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy dziecka niepełnosprawnego konieczne jest telefoniczne uzgodnienie spotkania z psychologiem (tel.12 637 25 02 w godz. 8.00 – 14.00).

Proszę przynieść na to spotkanie:

W Chatce Puchatka oferujemy pomoc dzieciom z:

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, ale przyjmiemy tylko tyle nowych dzieci ile będziemy mieć wolnych miejsc – w zależności od liczby dzieci odchodzących do szkół. W każdej grupie integracyjnej mamy 15 miejsc (w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych). Do grupy adaptacyjnej przyjmujemy 6 dzieci.

Informujemy, że fakt złożenia karty nie oznacza jeszcze przyjęcia do przedszkola. Wyniki posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej znane będą na początku kwietnia, lista przyjętych dzieci będzie wywieszona, można również do nas telefonować w tej sprawie. Rodziców chętnych do poznania przedszkola oraz pracujących w nim specjalistów zapraszamy po telefonicznym ustaleniu terminu.