REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TPD

 „CHATKA PUCHATKA”  W  KRAKOWIE

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 59 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz.610)

 

 

 

 

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

 

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci starsze (powyżej 7 roku życia) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i odroczenie od obowiązku szkolnego.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 

 1. W miarę wolnych miejsc dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica

 

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia, która może być pobrana drogą elektroniczną ze strony przedszkola lub bezpośrednio w placówce.

 

 1. Liczba nowo przyjętych dzieci zależy od ilości wolnych miejsc w danym roku szkolnym.

 

 1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, corocznie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, do ostatniego dnia
 2. W przypadku nie złożenia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w podanym terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola odbywa się bezpośrednio w przedszkolu.

                                                              

 1. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci wg kryteriów określonych w Ustawie Prawo Oświatowe:

 

Lp. Kryterium rekrutacyjne Wymagany dokument Punkty
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej Oświadczenie o wielodzietności kandydata  

        100

2. Niepełnosprawność  rodziców kandydata (przynajmniej jednego) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne  

        100

3. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne       

        100

4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1.      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu

2.      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem

 

 

 

        100

5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.)  

 

        100

                                                   

 • Oświadczenia składane wraz z wnioskami o przyjęcie do przedszkola, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 1. Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania decydują kryteria dodatkowe, określone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

 

Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz ich wartość:

 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1.  

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola.

     50
2.  

Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

     25
3.  

Dzieci skierowane do przedszkola przez TPD

    20
4.  

Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i nie zostało przyjęte.

      4
     

 

 

 1. Za potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów uznaje się oświadczenia załączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

 

 1. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 1. W przypadku uzyskania przez dzieci w II etapie rekrutacji jednakowej liczby punktów, o przyjęciu dziecka do przedszkola, decydować będzie data urodzenia danego dziecka (dzieci będą przyjmowane od najstarszego do najmłodszego).

 

 1. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola, odrębnym zarządzeniem.

 

 1. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli przedszkola.

 

 1. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w jej skład.

 

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie wyników rekrutacji,
 • podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Listy kandydatów są umieszczane w widocznym miejscu.

 

 1. Listy zawierają:

1) imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,

2) najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 1. Listy podpisuje przewodniczący Komisji.

                                      

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzicakandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.                                                         
 4. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia i podjętych decyzjach.                                           
 5. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania zawierający:
 • datę posiedzenia Komisji,
 • imiona i nazwiska członków Komisji,
 • informacje o podjętych decyzjach,
 • podpisy członków Komisji.

 

 1. Do protokołu postępowania rekrutacyjnego załącza się:
 • informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 • listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

                                                                       

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok 2019/20: 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola
Element procedury od dnia do dnia
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu   28.02.2019
Postępowanie rekrutacyjne
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.03.2019 29.03.2019
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 1.04.2019 3.04.2019
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych 8.04.2019
Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru przedszkola, podpisanie umowy 9.04.2019 15.04.2019
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych 16.04.2019
Postępowanie uzupełniające 17.04.2019  –  28.06.2019